Sprječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi  i članka 31. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka daje slijedeću izjavu:

Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi objavljuje se da nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić Rijeka kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.