Objava Liste reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2022./2023. godinu

Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2022./2023. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Roditelj ima pravo prigovora na Listu u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku za podnošenje prigovora od 23. do 25. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati upisa bit će objavljeni 10. lipnja 2022. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka te oglasnim pločama sjedišta CPO-a.