Značajni propisi

Kolektivni ugovor:

Dodatak I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More

Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More ("Službene novine Grada Rijeke", broj 12/23)

 

Akti Vrtića:

 

 

 

 

 

 

 

Akti Grada Rijeke:

 

 

Akt o osnivanju:

 

Zakoni:

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/1398/19 i 57/22)
 • Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93 , 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09 i 110/21)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 i 56/00)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08 i 43/09 , 22/14-RUSRH, 130/17, 47/20134/20, 143/21)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02 i 73/13)
 • Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture ("Narodne novine" broj 2/97)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 61/11, 16/1298/19, 52/21)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine" broj 73/97)
 • Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16)

 

Podzakonski akti:

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj 5/15)
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  ("Narodne novine" broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  ("Narodne novine" broj 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 114/2002 i 63/19)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima ("Narodne novine" broj 46/04)
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića ("Narodne novine" broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1977.)

 

Arhiva