Općenito

U Dječjem vrtiću Rijeka, temeljem članka 15. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Uz redovite programe provode se posebni i specijalizirani programi kao što su programi za djecu s teškoćama, za djecu pripadnika nacionalnih manjina, programi predškole, te programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja. 

Odgojno-obrazovni rad temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji, a temeljno ishodište svih programa čini Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Cijena usluga Dječjeg vrtića Rijeka za roditelje djece koja vrtić pohađaju određena je Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke.