Najčešće postavljana pitanja i odgovori

1.    Kada se provode redovni upisi djece u Dječji vrtić Rijeka?

Redovni upisi djece u Dječji vrtić Rijeka se provode po raspisivanju natječaja za upis djece, u pravilu, na proljeće tekuće pedagoške godine. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Rijeka.

2.    Koja je dokumentacija potrebna za upis djece u Dječji vrtić Rijeka?

Za prvi upis djeteta potrebno je dostaviti ispunjeni obrazac Prijave za upis sa svom potrebnom dokumentacijom. Sve propisane obrasce kao i ugovor o pružanju usluga moguće je preuzeti u odabranom Centru predškolskog odgoja ili na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Rijeka.
Za potvrdu nastavka korištenja usluga, dosadašnji korisnici usluga dužni su dostaviti obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja usluga sa svom potrebnom dokumentacijom.
Popis potrebne dokumentacije nalazi se u Odluci o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka koja je objavljena na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Rijeka.

3.    Gdje se podnosi dokumentacija za upis djece u Dječji vrtić Rijeka?

Dokumentacija za upis djece u Dječji vrtić Rijeka podnosi se u odabrani Centar predškolskog odgoja. Popis svih Centara i njihovih Podcentara sa adresama i kontakt brojevima telefona nalazi se na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Rijeka.

4.    Tko se sve može upisati u Dječji vrtić Rijeka?

U Dječji vrtić Rijeka mogu se upisati djeca u dobi od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu.

5.    Tko ostvaruje prednost pri upisu u Dječji vrtić Rijeka?

Ostvarivanje prednosti pri upisu u Dječji vrtić Rijeka propisano je Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi te Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka. Prednost prvenstveno ostvaruje dijete koje s oba roditelja ima prebivalište na području grada Rijeke.

6.    Koliko iznosi mjesečna cijena redovitog programa Dječjeg vrtića Rijeka?

Mjesečna cijena redovitog programa Dječjeg vrtića Rijeka određena je Zaključkom o punoj mjesečnoj cijeni usluga i mjesečnom sudjelovanju roditelja-korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka kojeg je donio Gradonačelnik Grada Rijeke.
Mjesečna cijena određena je u skali, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva:

 

Dohodak po članu kućanstva mjesečno

Za cjelodnevni boravak

Za poludnevni boravak

1.

do 1/3 prosječne mjesečne neto plaće
u RH u prethodnoj godini

550,00 kn

385,00 kn

2.

od 1/3 do 1/2 prosječne mjesečne neto plaće
u RH u prethodnoj godini

600,00 kn

420,00 kn

3.

više od 1/2 prosječne mjesečne neto plaće
u RH u prethodnoj godini

720,00 kn

504,00 kn

 

7.    Je li moguće oslobođenje od plaćanja mjesečne cijene redovitog programa Dječjeg vrtića Rijeka?

Moguće je potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja mjesečne cijene redovitog programa Dječjeg vrtića Rijeka za građane koji ispunjavaju potrebne uvjete prema socijalnom programu Grada Rijeke. Navedeno je moguće ostvariti podnošenjem zahtjeva u šalter-sali Gradske uprave na adresi Titov trg 3.

8.    Kada započinje pedagoška godina?

Pedagoška godina započinje 1. rujna.

9.    Kada se provode upisi djece u Program predškole Dječjeg vrtića Rijeka?

Upisi djece u Program predškole provode se po raspisivanju javnog poziva, u pravilu, u prosincu tekuće godine. Javni poziv se objavljuje u dnevnom tisku i na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Rijeka.

10.  Koja je dokumentacija potrebna za upis djece u Program predškole Dječjeg vrtića Rijeka?

Za upis djeteta potrebno je ispuniti prijavnicu i njoj priložiti popunjeni upitnik za roditelje djece polaznika predškole, presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta, potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, te nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju (za dijete s teškoćama u razvoju). Sve potrebne obrasce moguće je preuzeti u odabranom Centru predškolskog odgoja ili na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Rijeka.

11.  Gdje se podnosi dokumentacija za upis djece u Program predškole Dječjeg vrtića Rijeka?

Dokumentacija za upis djece u Program predškole Dječjeg vrtića Rijeka podnosi se u objektima navedenim u javnom pozivu za upis.

12.  Tko se sve može upisati u Program predškole Dječjeg vrtića Rijeka?

U Program predškole Dječjeg vrtića Rijeka mogu se upisati sva djeca u godini prije polaska u osnovnu školu.

13.  Da li se Program predškole Dječjeg vrtića Rijeka naplaćuje?

Program predškole Dječjeg vrtića Rijeka besplatan je za sve polaznike.

14.  Kada započinje s provedbom Program predškole Dječjeg vrtića Rijeka?

Program predškole započinje s provedbom 1. veljače.