Plaćanje

Mjerila za naplatu, punu mjesečnu cijenu i mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u istoj te dokaze potrebne radi utvrđivanja iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene usluga utvrđuje:

  • Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga;
  • zaključak o punoj mjesečnoj cijeni usluga i mjesečnom sudjelovanju roditelja-korisnik usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Rijeka;
  • Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka.

Odlukom se utvrđuje kojim iznosom ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, roditelj plaća uslugu.
 

Dohodak po članu kućanstva mjesečno Za cjelodnevni boravak Za poludnevni boravak organiziran u posebnoj odgojnoj skupini poludnevnog boravka Za poludnevni boravak organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka
do 1 do 1/3 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.) 550,00 kn 385,00 kn 550,00 kn
od 1/3 do 1/2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.) 600,00 kn 420,00 kn 600,00 kn
više od 1/2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini (za razdoblje I.-XII.) 720,00 kn 504,00 kn 720,00 kn

Roditelj koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, može od svoje općine ili grada tražiti sufinanciranje cijene boravka djeteta.

Cijena se može smanjiti u sljedećim slučajevima:
-    za slučaj korištenja prava iz socijalne skrbi
-    za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100
-    za dane bolesti djeteta za 20%,
-    za boravak u vrtiću do 3 sata dnevno za 70%.

Informacije o smanjenju cijene zbog korištenja prava iz socijalne skrbi roditelj može dobiti na Titovom trgu 3, pri Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

Dodatni sadržaji u okviru redovitog programa dodatno se plaćaju kako slijedi:
-    sadržaji sporta ………………………………………………………………………...250,00 kn
-    sadržaji ranog učenja talijanskog jezika …………………………………..……….280,00 kn
-    sadržaji ranog učenja engleskog jezika …………………………………………....280,00 kn

Dječji vrtić Rijeka roditelju-korisniku usluge ispostavlja račun najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec koji je roditelj dužan podmiriti najkasnije u roku od osam dana od dana primitka.