Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, Dječji vrtić Rijeka objavljuje:

Dječji vrtić Rijeka kao javni naručitelj nije u sukobu interesa u smislu članka 76. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa